ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

lapszabaszatgyor.hu

Hatályos: 2018.01.01. napjától

Jelen általános szerződés feltételek (továbbiakban ÁSZF) a VICTORY Projekt Kft. (székhely: 1114 Budapest, Vásárhelyi P. u. 10. 1/3., telephely: 9028 Győr, Régi Veszprémi út 14-16., adószám: 14514867-2-43 28., a továbbiakban: Eladó) és az árut és/vagy szolgáltatásokat megrendelő személy (a továbbiakban: Vevő/Megrendelő) között jön létre (a továbbiakban együtt: a Felek) faáruk és bútorvasalatok adásvételére és az ezzel kapcsolatos szolgáltatások teljesítésére.

Eltérő írásos megállapodás hiányában Jelen ÁSZF részét képezik minden, a VICTORY Projekt Kft. és ügyfelei között létrejött szerződésnek. A Vevő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy jelen ÁSZF kétség esetén akkor is irányadó legyen, ha a Vevő általános szerződési feltételei is alkalmazandók, és azokat az Eladó nem vitatta.

Szerződéskötés:

A jelen ÁSZF nem hoz létre ajánlati kötöttséget. A szerződés a Felek között akkor jön létre, amikor a Vevő megrendelésére az Eladó írásos visszaigazolása a Vevőhöz megérkezett, de legkésőbb az Eladó teljesítésével. Jelen rendelkezések az árukra és a szolgáltatásokra is irányadók.  Törzsvásárlóink, forgalmuk függvényében, kedvezményre jogosultak. A törzsvásárlói kedvezmény mértékéről írásban értesítjük partnereinket. Fenntartjuk magunknak a jogot a törzsvásárlói kedvezmény mértékének bármikori megváltoztatására, visszavonására. Az esetleges változásról írásban, a változás érvényesítése előtt értesítjük az érintetteket.

Az árlistáinkban, ajánlatainkban, és megrendelés visszaigazolásainkban megadott áraink HUF-ban és a telephelyünkön történő átvételre értendők, azaz nem tartalmazzák az esetleges szállítási költségeket. Ettől eltérni csak kifejezetten erre vonatkozó írásos megállapodás szerint lehet.

Megrendelés:

Csak írásos vagy meghirdetett email címünkre, elektronikus úton leadott megrendeléseket fogadunk el.

Az általunk forgalmazott árucikkek, ill. szolgáltatásaink megrendelése esetén a megrendelés csak annak közösen elfogadott mellékletével (megrendelőlap, ill. szabásjegyzék) válik véglegessé. Személyes megrendelés esetén a közös elfogadást egyrészt a megrendelő, másrészt a megrendelést felvevő kollégánk aláírásával igazolja.
Elektronikus úton történő megrendelés esetén, amennyiben 3 munkanapon belül nem jelezzük a megrendelőnek a módosítás szükségességét (pl. alapanyaghiány, stb.) a megrendelés közösen elfogadottnak tekinthető.
A megrendelés minden további, utólagos módosítása kizárólag mindkét fél beleegyezésével lehetséges.
A megrendeléskor előleget kérhetünk. Annak megtagadása esetén, a megrendelést nem tekintjük érvényesnek és joghatályosnak.

Fizetési feltételek:

A teljesítésekről a teljesítés napján számlát állítunk ki. A számla rögzíti a fizetés esedékességét. Alaphelyzetben a megrendelőnek az áru átvételét megelőzően készpénzzel vagy előre utalással kell a vételárat, vállalkozói díjat megfizetnie.

Készpénzes fizetés csak magyar forintban lehetséges, utalás történhet euróban is. Forintban megállapodott ár esetén, a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank (MNB) HUF/EUR középárfolyamán számítjuk át az összeget euróra. Ugyanígy az euróban megállapodott árat, forintos fizetés esetén forintra.

Kézpénzes fizetés előtt – igény esetén – lehetőséget biztosítunk az áru megtekintésére, minőségének és mennyiségének ellenőrzésére.

A megrendelt árukat és szolgáltatásokat legkésőbb a készre jelentésük utáni 10. munkanapon leszámlázzuk, még akkor is, ha azt a megrendelő nem vette át. Ilyen esetekben az elkészített átutalásos számlát (öt napos fizetési határidővel) ajánlott, tértivevényes küldeményben küldjük meg a megrendelőnek. Ettől kivételesen, külön írásos megállapodás szerint lehet eltérni.
Ugyancsak kivételt képez, amikor kétségtelenül hibás teljesítés esetén a vevő jogosan kifogásolja az árut, és ezért nem veszi át. A megrendelő az ár csekély hibája (a hibás rész a teljes érték 4%-ánál kisebb), vagy károsodása esetén azonban, szavatossági jogaira figyelemmel sem tagadhatja meg annak átvételét.

Késedelmes fizetés esetén a Vevő – bárminemű külön értesítés nélkül – köteles a még nem teljesített összeg 0,05% -nak megfelelő napi késedelmi kamatot fizetni a tényleges kifizetésig.
A vevő 15 napot meghaladó fizetési késedelme esetén, jogosultak vagyunk bármely még nyitva álló szerződéses kapcsolatból eredő, minden vagy egyes, a vevővel szemben fennálló követelést esedékessé és lejárttá tenni és a fizetést követelni, továbbá a megkötött, de még nem teljesített szerződésektől elállni.

A Vevő a késedelmes fizetés esetén köteles minden peres és nemperes eljárási költség (különös tekintettel az esetleges felszólítási, behajtási és ügyvédi költségekre) megtérítésére, amely a Vevő teljesítésének a kikényszerítése folytán merült fel.
Ha a szerződés megkötése után indokolt kétségek merülnek fel a vevő fizetőképességét vagy hitelképességét illetően, vagy ha ilyen, a szerződés megkötésekor fennálló körülmények csak később válnak ismertté, jogosultak vagyunk a szállítás előtt készpénzfizetést vagy biztosíték szolgáltatását kérni, vagy elállni a szerződéstől és a vevőtől a ráfordításaink megtérítését kérni, valamint az engedélyezett fizetési kedvezményeket visszavonni és az összes meghitelezett követelést azonnal esedékessé tenni.

Az Eladó kifejezetten fenntartja a jogot a fizetési késedelem folytán felmerülő kárigényei érvényesítésére. Fogyasztók esetében a kamat mértékét a Ptk. szabályai alapján kell meghatározni.
A megrendelő csak általunk kompenzáló levélben elismert, vagy jogerős bírósági határozattal megítélt követelés esetén élhet velünk szemben beszámítási jogával.

Átadás, szállítás:

Amennyiben külön megállapodással megrendelő szállítást kér, úgy szállítási kötelezettségeink betartásának előfeltétele, hogy a megrendelő saját kötelezettségeit (pl. adott esetben fizetés) betartsa.

Az áru és/vagy szolgáltatás átadás helye a VICTORY Projekt Kft. telephelye (9028 Győr, Régi Veszprémi út 14-16.), ill. amennyiben a kiszállítást mi vállaljuk, a szállítási cím.
Kiszállítás esetén az áru esetleges megsemmisülésének vagy állaga rosszabbodásának a kárveszélye a megrendelőre a szállítónak vagy a fuvarozónak történő átadáskor, ill. az általunk kiszállított áru esetében a kiszállítási címre érve száll át.

A megrendelő által igényelt biztosításokat saját költségére megkötjük.

Az áru megrendelő általi késedelmes átvétele vagy az együttműködési kötelezettség megszegése (pl. a lerakodás feltételei nem biztosítottak), feljogosít bennünket arra, hogy a keletkezett károk miatt (pl. többletköltségek) kártérítést követeljünk.
Az áru megsemmisülésének, vagy az áru állagromlásának kárveszélye a megrendelőre száll át abban az esetben, amennyiben a megrendelő az átvétellel késedelembe esett. Megrendelő késedelme esetén minden további igényünket fenntartjuk.

Az átadás során a megrendelő a szállítólevél vagy a számla aláírásával igazolja, hogy az árut minőségi és mennyiségi megvizsgálás után átvette. A nyilvánvaló és rendes vizsgálattal felismerhető hibákat a vevő köteles az áru átvétele után haladéktalanul írásban megkifogásolni. Amennyiben a Megrendelő az árut anélkül vette át, hogy mennyiségi kifogásait azonnal közölte volna, ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy mi szerződésszerűen teljesítettünk.

Az olyan hibákat, amelyek a rendes átvizsgálás során nem voltak felfedezhetők a Szavatossági jogok címszó alatt leírtak szerint kell kifogásolni.

Amennyiben a megrendelő – pl. technikai okokból – lapszabászati maradékait nem tudja átvenni, azokat az átvételt követő 8 munkanapig tároljuk. Amennyiben ezen idő alatt a megrendelő a maradékokat nem szállítja el, vagy nem ad rájuk újabb megrendelést, úgy tekintjük, hogy a maradékokról lemondott, azok továbbhasznosításáról vagy megsemmisítéséről mi gondoskodunk.
Csomagoló és egyéb szállítási segédanyagot nem veszünk vissza, kivételt csak a rakodólapok jelentenek.
A megrendelő kötelezettsége, hogy a csomagolási és egyéb mellékanyagok megsemmisítéséről, eltávolításáról saját költségén gondoskodjon.

Tulajdonjog-fenntartás:

Az Eladó az árun fennálló tulajdonjogát a vételár kiegyenlítéséig fenntartja.

Szavatossági jogok:

A Vevő az áru elszállítása előtt illetve további feldolgozása vagy megmunkálása előtt köteles megvizsgálni, hogy annak sajátosságai a megrendelésnek megfelelnek-e.
Nincs helye szavatossági igénynek, ha az a vevő nem egyértelmű megrendeléséből fakad (pl. a lapszabászati megrendelése nem az általunk használt megrendelőlapon érkezik, vagy, ha a kézírás nem egyértelműen olvasható).

Az olyan hibákat, amelyek a rendes átvétel során nem voltak felfedezhetők, a hiba felfedezése után, de legkésőbb az átvételt követő 6 hónapon belül (Ptk 308.§) lehet írásban megkifogásolni. Ez ugyancsak érvényes a téves szállításokra és a mennyiségi eltérésekre is. A kifogásolási határidő elmulasztása esetén kizárt a szavatossági igényérvényesítés.

A szavatossági felelősség megszűnik, amennyiben az elszállított árut megváltoztatják, feldolgozzák vagy szakszerűtlenül szállítják, tárolják, kezelik.
Mindenekelőtt a dolog kijavításával, vagy pótszállítással vállaljuk az áru hibájáért a szavatosságot.
Csak azoknál az áruknál lehet reklamációt érvényesíteni, amelyek vizsgálat vagy visszavétel céljára rendelkezésre állnak. A reklamációról minden esetben jegyzőkönyvet veszünk fel.
Visszáruzás a részünkre nem hajtható végre az erre vonatkozó előzetes kölcsönös megegyezés nélkül.

Felelősség:

A szerződés tárgyát képező dologban a mi kötelezettségszegésünk miatt bekövetkezett károk esetére, tekintet nélkül annak jogalapjára, felelősségünk csak és kizárólag a következőkre korlátozódik:

 • szándékos károkozás;
 • lényeges szerződési kötelezettség vétkes megszegése;
 • a VICTORY Projekt Kft. vagy alkalmazottja által elkövetett, neki felróható, gondatlan magatartás;
 • életet, testi épséget, egészséget veszélyeztető cselekedet;
 • szándékosan eltitkolt / elrejtett hibák, azokért vállalt garanciák;
 • a termékfelelősség körébe tarozó tárgyak esetén a 3. személy részére történő átadás alkalmával, vagy a saját célból történő használat során keletkezett károk esetében.

A tisztán vagyoni kár megtérítése a jóhiszeműség és tisztesség elvének követelményei alapján történik, a megrendelt áru értékének és a bekövetkezett kár nagyságrendjének viszonyítása alapján.
Az idegen fuvarozás, szállítás során keletkezett károkért nem tartozunk felelősséggel, különösen akkor, ha a figyelmetlenség mértéke csekély kötelezettségszegésből ered.
Nem tartozunk felelősséggel azokért a következményekért, melyekre a Szavatossági jogok fejezet alatt található szavatossági felelősségünk sem terjed ki.

Illetékes bíróság, alkalmazandó jog, teljesítés helye:

Minden, a szerződésből közvetetten vagy közvetlenül fakadó vitás kérdés az Eladó székhelye szerint illetékes bíróság hatáskörébe tartozik.
A Felek közötti szerződéses viszonyban kizárólag a magyar jog alkalmazandó.
A szállítás és a fizetés tekintetében az Eladó székhelye vagy fióktelepe a teljesítés helye akkor is, ha az áru átvételére megegyezés szerint egy másik helyszínen kerül sor.

Panaszügyintézés, jogérvényesítési lehetőségek:

A Vevő a termékekkel vagy szolgáltatásokkal fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Ügyfélszolgálati iroda helye: 9028 Győr, Régi Veszprémi út 14-16.
Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:

Hétfő:  8.00 – 16.00
Kedd:  8.00 – 16.00
Szerda:  8.00 – 16.00
Csütörtök:  8.00 – 16.00
Péntek:  8.00 – 16.00
Szombat:  Zárva
Vasárnap:  Zárva

Telefon:
Internet cím: http://lapszabaszatgyor.hu
E-mail: rendeles@lapszabaszatgyor.hu

Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve az Eladó üzletében (ügyfélszolgálatán) elérhető. Az ide írott bejegyzésekre az Eladó 30 napon belül írásban válaszol.

A Vevő szóban vagy írásban közölheti az Eladóval a panaszát, amely az Eladónak, illetve az Eladó érdekében vagy javára eljáró személynek az áru Vevő részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

A szóbeli panaszt az Eladó köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vevőnek átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vevő legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a vállalkozás – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját az Eladó indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt az Eladó köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • a Vevő neve, lakcíme,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a Vevő panaszának részletes leírása, a Vevő által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • az Eladó nyilatkozata a Vevő panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Vevő aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Az Eladó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a Vevő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/
Bírósági eljárás. Vevő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó (Vevő) kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Adatvédelem:

Megrendelőink megrendelésükkel egyúttal kifejezett hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy részükre elektronikus hírlevelet, vagy más termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos információt küldjünk.
A személyes adatokat és/vagy cégadatokat a törvényes előírásoknak megfelelően kötelesek vagyunk megőrizni, azokat 3. személynek nem adjuk ki.

Egyéb rendelkezések:

Ha ezen feltételek egyes előírásai hatálytalanok lennének vagy azzá válnának, ez az egyéb rendelkezések érvényességét nem érinti. A szerződő felek kötelesek olyan új feltételekben megállapodni, amelyek a hatálytalan rendelkezések alapján megjelölt szerződési célnak legjobban megfelelnek, és kizárják a szerződési célok megkerülését.
Az ÁSZF itt szabályozott feltételeinek módosítása, vagy eltérés azoktól, kizárólag írásban megengedett. Ez vonatkozik az írásbeliséget előíró rendelkezésre is.
Az ÁSZF és a megkötött egyedi szerződés kétséges tartalmi eltérése esetén az egyedi szállítási szerződés előírásai a mérvadóak.
Ezen Általános Szerződési Feltételek magyar nyelven kerültek megfogalmazásra, ezért bármely más nyelvre történő fordítás esetén a fordítási hibákból adódó félreértésekért nem vállalunk felelősséget.

Szerzői jogok:

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: VICTORY Projekt Kft.

Cégadatok, elérhetőségel:

 • Cégnév: VICTORY Projekt Kft
 • Székhely: 1114 Budapest, Vásárhelyi Pál u. 10. 1/3.
 • Telephely, teljesítés helye: 9028 Győr, Régi Veszprémi út 14-16.
 • Levelezési cím: 9028 Győr, Régi Veszprémi út 14-16.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-184559
 • Adószám: 14514867-2-43 (közösségi: HU14514867)
 • Számlaszám: 11737007-23711055-00000000
 • E-mail cím: rendeles@lapszabaszatgyor.hu
 • Ügyfélszolgálat telefonszáma:
 • Honlap: www.lapszabaszatgyor.hu